[][src]Type Definition actix_web::FutureResponse

type FutureResponse<I, E = Error> = Box<Future<Item = I, Error = E>>;

Convenience type alias